Урок 18

Лексика

aflikti 'удручать', 'угнетать', akiri 'приобрести', apogi 'поддерживать', 'подпирать', atesti 'свидетельствовать', beletro 'художественная литература', brusto 'грудь', cedi 'уступать', celebri 'чествовать', 'отмечать', 'праздновать', datreveno (dat-re-ven-o) 'годовщина', disĉiplo 'ученик', 'последователь', doto 'приданое', entrepreni 'предпринять', fama 'знаменитый', 'известный', fiera 'гордый', fleksi 'гнуть', impreso 'впечатление', iniciati 'начать', 'взять на себя инициативу', inventi 'изобрести', klasika 'классический', klera 'образованный', 'просвещённый', konservi 'хранить', 'сохранять', korekti 'исправить', kruela 'жестокий', majstro 'мастер', 'знаток', 'учитель', 'маэстро', modesta 'скромный', neta 'чистовой', 'чистый', 'чёткий', nobla 'благородный', paĝo 'страница', pendi 'висеть', reĝimo 'режим', 'государственный строй', sagaca 'проницательный', skulpti 'ваять', 'лепить', 'делать скульптуру', sorto 'судьба', titolo 'заглавие', 'титул', tuŝi 'касаться', 'трогать', 'затрагивать', Unesko 'ЮНЕСКО (Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры)', venki 'победить', 'одержать победу', vico 'ряд', 'очередь' (vicdirektoro 'заместитель директора', vicpeco de maŝino 'запасная часть машины'), Vieno 'Вена'.

Без перевода: bareliefo, bronzo, caro, demokrato, enciklopedio, gimnazio, intuicio, krestomatio, politiko, pseŭdonimo, publiko.

Словообразование

18-1. Приставка bo- обозначает родство в результате брака: bopatrino 'тёща', 'свекровь'; bofrato 'шурин (брат жены)', 'деверь (брат мужа)', 'зять (муж сестры)', 'свояк (муж свояченицы)'; Neamata bofilo povas esti amata filo; Ne valoras bofilo, kiam mortis filino; En ĉiu bofilino estas peco de bopatrino.

18-2. Приставка fi- означает отрицательное отношение к кому/чему-либо, т. е. «мерзкий, презренный за моральные качества» (в этом значении иногда употребляется и суффикс -aĉ-, который означает презрительное отношение из-за физических качеств): fifama 'пресловутый', firiĉulo 'толстосум', fiinterkonsento 'сговор', fimilitistaro 'военщина', figazetaro 'жёлтая пресса'; Fi al vi! 'Позор тебе! Как тебе не стыдно!'; fiulo 'мерзавец'; Fia homo aĉan vorton ĉiam kun plezuro diras (Ŝ. Rustaveli).

18-3. Приставка pra- означает «давний, первоначальный, первобытный; следующая восходящая или нисходящая степень родства»; «пра-»: praavo 'прадед', pralingvo 'праязык', prahomo 'первобытный человек'; La tero de prauloj; Tiaĵon eĉ mia praavo ne vidis!

Doktoro Esperanto

Lazarj Markoviĉ Zamenhof [1] naskiĝis la 15-an de decembro (de la jaro) 1859 en la multlingva urbo Belostoko (Pollando – tiutempe parto de Rusio). Lia patro Mark Fabianoviĉ Zamenhof estis instruisto de fremdaj lingvoj kaj kleriganto.

La kruela nacia politiko de la cara fireĝimo afliktadis la impresiĝeman knabon. Jam dum la infaneco ĉe li aperis la penso pri tio, ke unu komuna lingvo helpus al popoloj pli bone komprenadi kaj pli multe estimadi unu la alian. Poste Zamenhof venis al la ideo, ke la homojn disigas ne nur lingvaj, sed unuavice sociaj, klasaj baroj. Li skribis: «Eble, por neniu en la mondo nia demokrata lingvo havas tian gravecon, kiel por la laboristoj, kaj mi esperas, ke pli aŭ malpli frue la laboristaro estos la plej forta apogo de nia afero».

Ludoviko Zamenhof havis bonegajn lingvajn kapablojn kaj, estante ankoraŭ lernejano, li studis plurajn lingvojn. Poste li entreprenis la plej malfacilan: kreadon de la nova lingvo, kiu apartenus al neniu popolo, tuŝus nenies naciajn sentojn, estus tre facila por lernado, sed samtempe ne cedus al la naciaj lingvoj en riĉeco, fleksebleco kaj esprimeblecoj. Ne estante profesia lingvisto, Zamenhof, tamen, posedis mirindan lingvan intuicion. Antaŭ la fino de la gimnazio la praprojekto de la internacia lingvo estis malnete preta. Sed pasis ankoraŭ multaj jaroj, antaŭ ol ĝi, elprovita praktike, korektita kaj perfektigita, ekvidis la mondon.

Zamenhof studis la medicinon en la Moskva kaj Varsovia universitatoj, poste li laboris kiel kuracisto-okulisto. Zamenhof-kuracisto akiris grandan popularecon en malriĉaj kvartaloj de Varsovio, Grodno, Ĥersono, ĉar ofte li sanigadis malriĉulojn senpage. Li estis sagaca kaj neordinare modesta homo, kies sorto estis malfacila.

Por eldoni sian projekton de la internacia lingvo Zamenhof ne havis monon. Verŝajne, la plej feliĉa tago en lia vivo estis tiu, kiam lia estonta bopatro Aleksandro Zilbernik el la urbo Kovno (Kaunas) proponis al li uzi parton de la doto por eldono de la libreto. Finfine, la 40-paĝa verko («La Unua Libro») kun la ruslingva titolo «Internacia lingvo. Antaŭparolo kaj plena lernolibro. Por Rusoj» estis publikigita en Varsovio la 26-an de julio (de la jaro) 1887. Tiu dato estas la naskiĝdato de Esperanto. Zamenhof subskribis la libron per la pseŭdonomo «Doktoro Esperanto», t. e. (tio estas) homo, kiu esperas. Iom post iom tiu pseŭdonimo transformiĝis en la nomon de la lingvo.

Pri la plua agado de Zamenhof atestas la Granda sovetia enciklopedio: «Pli malfrue li publikigis vortarojn de Esperanto, krestomatiojn kaj apartajn eldonojn de siaj originalaj verkoj kaj de Esperantaj tradukoj el la monda klasika beletro. En la jaroj 1959-1960, laŭ decido de Unesko, oni vaste celebradis la centjaran datrevenon de la naskiĝo de Zamenhof».

Kiel multe da laboro staras post tiuj du frazoj! Estis multe da homoj – aŭtoroj de famaj inventoj. Sed estis nur unu homo, majstre kreinta la projekton de lingvo, kiu evoluis en la socio laŭ la samaj ĝeneralaj leĝoj, laŭ kiuj evoluas la naciaj lingvoj, kaj fariĝis vivanta lingvo, la lingvo kun centmiloj da parolantoj, kun sia literaturo kaj kun siaj tradicioj. La disĉiploj de Zamenhof, iniciatinto de Esperanto, vivas en la tuta mondo!

En mia laborĉambro pendas bronza bareliefo de Zamenhof, kiun donacis al mi la skulptisto N. V. Blaĵkov el Odeso. La sama bareliefo estas konservata en la Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno. Mi kun fiero montras al miaj amikoj kaj konatoj la skulptitan portreton de tiu ĉi rimarkinda internaciisto, kiu servis dum sia tuta malfacila vivo al la nobla afero de la paco kaj interkompreniĝo inter la popoloj, kiu per sia senmorta kreaĵo venkis la Tempon.

[1] Традиционная польская форма – Ludwik, традиционные эсперантские формы – Ludoviko, Lazaro, Ludoviko Lazaro, Lazaro Ludoviko. Официальная форма по документам – Лазарь Маркович Заменгоф.

L. L. Zamenhof
Ho, mia kor'

Ho, mia kor', ne batu maltrankvile,
El mia brusto nun ne saltu for!
Jam teni min ne povas mi facile,
Ho, mia kor'!

Ho, mia kor'! Post longa laborado
Ĉu mi ne venkos en decida hor'?
Sufiĉe! Trankviliĝu de l' batado,
Ho, mia kor'!

[Д-р Эсперанто. Международный язык. Предисловие и полный учебник. Варшава, 1887, с. 23.]

Л. Заменгоф
О моё сердце!

Не бейся так тревожно, моё сердце!
Теснение в груди – опасный знак.
Смогу ли я на что-то опереться?
Не бейся так!

О моё сердце! Труд мой бесконечный!
Мне принесёт победу этот шаг?
Смогу ли я решить вопрос извечный?
Не бейся так!

Перевод Б. Колкера

Задания

18.1. Образуйте равнозначные эсперантские слова:

свидетель; разносить; тропинка; песчинка; предчувствовать; околоземный; ростовчанин; ежечасно; забор; вбить; унести; докрасна; межпланетный; несколькодневный; содоклад; переслать; перечисление; телятина; листва; зять (муж дочери); загореться; обжора; курятник; бессонница; состарившийся; первобытный; переиздать; акклиматизироваться; перегруппировать; поперечный; обвязать; изыскать; квазинаучный; самовоспламенение; многоотраслевой; описываемый; подчинить; переполниться; пресыщенность; кичиться; непроходимый; аферист; чрезвычайный; мечтательный; политикан; солдафон; царевна; праисторический; старорежимный; культурно-просветительский; соотечественник; опубликовать; распространяться; подъём; применение; погубить; восстановить.

18.2. Переведите сочетания:

один за другим; за горами; за рубежом; за столом; пойти за водой; отчёт за год; уважать за храбрость; благодарить за письмо; за недостатком времени; ни за что на свете; сделать за деньги; сделать за один раз; за последние годы; остаться за начальника; принять за основу; за его подписью; выйти замуж за студента; жить за тысячи километров отсюда; взять за руку; за час до отхода; выбросить за окно; я боюсь за вас; приняться за работу; засесть за книгу; очередь за мной; говорить за глаза. До сих пор; до революции; до того как получить письмо; дети до 16 лет не допускаются; дотронуться до доски; до чего же он глуп!; мне до этого нет дела; мне не до шуток. Через реку; через дверь; через три километра; через месяц; говорить через переводчика; через час по чайной ложке; работать через день; рассказывать через пень колоду. Около дома; около полуночи.

18.3. Переведите, обращая внимание на выделенные слова:

Этого человека нельзя не знать. Никто не может знать всё. Знать, мы больше никогда не встретимся. Всё лето стояла очень жаркая погода. Во время отпуска меня заменит коллега. Директор заменит уехавшего работника новым работником. Он никогда не изменит своего решения. Преданная собака никогда не изменит своему хозяину. Вы очень изменились: я вас не узнал. Я не узнал, приедет ли она. Мне предсказали, что я буду жить долго, и я охотно верю этому предсказанию. Возможно, я когда-нибудь буду жить в Москве. Как вы живете? Это тот же самый студент. Он самый умный и искусный. Он сам это сказал. Он пришёл сам (один). У самого синего моря. В самом деле, скоро лето. Мы работали скоро и весело. На заседании присутствовал тридцать один студент. Один он этого не знает. Он остался один. Я пришёл к вам по одному важному вопросу. Мы живем в одном городе. Мы боремся за мир во всем мире. Она несколько успокоилась. Вы ещё несколько раз проиграете это музыкальное произведение. Вероятно, вы проиграете в лотерее. Вы правы: он не имел права идти направо.

18.4. Переведите на эсперанто:

Эсперанто появился в России. Наш соотечественник Л. М. Заменгоф опубликовал первую книгу о международном языке на русском языке 26 июля 1887 г. Первые годы эсперанто распространялся почти исключительно в России. В связи с этим период движения эсперантистов 1887-1900 годов получил название русского периода.

Новый подъём движения эсперантистов в нашей стране произошёл в 20-30-е годы, когда оно приобрело признание общества благодаря широкому применению языка для целей классовой борьбы и информации о первом в мире социалистическом государстве. Мировые войны и антидемократические режимы почти погубили движение эсперантистов. С восстановлением мира, усилением международных связей на всех уровнях – государственном, общественном, личном – наблюдается возрождение движения эсперантистов в мире и в нашей стране.

Цель эсперанто, внутренняя идея движения эсперантистов – укрепление взаимопонимания, мира и дружбы между народами. Эсперанто – вспомогательный (второй после родного) язык, который должен служить народам в их международных отношениях. Этим эсперанто помогает культурному сотрудничеству между ними.

Эсперанто стремится не заменить национальные языки, а существовать наряду с ними для международного общения. С другой стороны, знание эсперанто в значительной степени облегчает изучение иностранных языков и углубляет понимание своего родного языка.

«Я убежден, – писал изобретатель кино Луи Люмьер, – что всеобщее применение эсперанто могло бы иметь самые счастливые последствия для международных отношений и для осуществления всеобщего мира».

18.5. Расскажите, что вы знаете и думаете о Людвике Заменгофе.

Вам пора стать членом клуба эсперантистов, найти себе там занятие по душе. Если у вас такого клуба ещё нет, станьте членом клуба в ближайшем городе или индивидуальным членом РоСЭ. Тогда на вас ляжет задача создать коллектив эсперантистов в вашем городе или селе, объединив разрозненных знатоков эсперанто и ваших учеников при доме культуры или библиотеке, при комитете профсоюза или центре досуга. Полезно также создавать отделения или секции эсперанто в клубах интернациональной дружбы, на факультетах общественных профессий, в научных студенческих обществах, в научно-технических обществах, в клубах и объединениях по интересам, при кафедрах иностранных языков. В этом вам могут оказать помощь местные молодёжные и профсоюзные организации, ближайший клуб эсперантистов и Российский союз эсперантистов.

Приложения

Языковая игра «Сочинить рассказ»

Ведущий даёт в алфавитном порядке все слова, которые встречаются в коротком, простом рассказе. Играющие составляют из этих слов свои рассказы и зачитывают их. Затем ведущий читает первоначальный текст.

Julio Baghy (Bagi)
* * *

Ho, ruĝa rozo, bela floro,
mi amas vin kun pura koro.
Al vi la sentoj, pensoj iras,
kaj mia koro vin deziras.
Ho, ruĝa rozo, bela floro,
vin amas... amas mia koro.

Per dolĉa lingvo de l' silento
al mi parolas vi en sento:
«Ne estas tiu malfeliĉa,
kiu en sentoj estas riĉa».
Parolas vi al mi sen buŝo,
sen vortoj, sed kun kora tuŝo.

La senton kredu! Nur ĝi gravas,
ĝi forton kaj kuraĝon havas.
La amo pura, sune hela
la mondon faras bona, bela.
Vin amas... amas mia koro,
ho, ruĝa rozo, bela floro.

[J. Baghy. La vagabondo kantas, Rotterdam, 1937, p. 8.]

А. С. Мельников
Принципы построения и функционального развития планового международного языка в современной интерлингвистике

Самый употребимый плановый международный язык эсперанто получил наибольшее распространение в культуре и искусстве (в 1980-х гг. в Будапеште прошли пять фестивалей эсперантских театров; создана ассоциация эсперантистов-писателей; десятки тысяч наименований насчитывает книжный фонд); средствах массовой информации (в 1984 г. в 35 странах всех континентов выходило более ста периодических изданий на этом плановом международном языке; эсперанто стал одним из самых распространённых языков международного радиовещания и в 1988 г. ежедневно звучал в эфире 5 часов 40 минут); туризме (в 1980-х гг. не было практически ни одного дня без международной встречи эсперантистов).

Растет значение эсперанто в науке и технике (он признан рабочим языком ряда научных конгрессов и академий, на нём публикуется обширная научная литература). Увеличивается количество учебных заведений, где преподаётся этот язык.

Эсперанто употребляется также в сферах:

1. повседневного общения (для удовлетворения практических потребностей в общем языке; в многонациональной штаб-квартире Всемирной ассоциации эсперантистов, например, это единственный рабочий язык; для поддержания языкового единства, повышения языковой квалификации, по психологическим мотивам: преодоление комплекса «борец-одиночка», психологическое заражение и др.); в семье (из-за практической необходимости для разноязыких эсперантофонов, вступивших в брак; по требованиям дидактики: лучше изучать язык в детстве, пользоваться им чаще; по идеологическим и психологическим причинам: «одному миру – один язык», идентификация себя как особой личности и пр.; рассматриваемая частная функция ограничивается прагматическими факторами);

2. общественно-политической жизни, общественных организациях и делопроизводстве (последнее – весьма ограниченно);

3. регулярно – в религии, культах, обрядах;

4. спорадически – в спорте, дипломатии, т. е. в разной степени во всех возможных сферах, исключая судопроизводство и государственные дела.

[А. С. Мельников. Автореф. канд. дис. Минск, 1990, с. 22.]