Урок 11

Лексика

agi 'действовать', 'поступать', aperi 'появиться', aŭtuno 'осень', avenuo 'проспект', 'широкая улица', batali 'сражаться', 'бороться', 'биться', 'драться' (batalo 'бой', 'сражение', 'борьба'; batalanto 'боец', 'воин', 'борец'; kunbatalanto 'соратник'), bruli 'гореть', ĉielo 'небо', dekstra 'правый', fajro 'огонь', fali 'упасть', festi 'праздновать', folio 'лист', freŝa 'свежий', industrio 'промышленность', inviti 'пригласить', kafo 'кофе', klara 'ясный', kuraĝa 'смелый', 'храбрый', lago 'озеро', militi 'воевать', monumento 'памятник', 'монумент', morti 'умереть', odori 'пахнуть', ofta 'частый', oro 'золото', palaco 'дворец', paŝi 'шагать', 'ходить', placo 'площадь', plaĝo 'пляж', precipe 'особенно', 'главным образом', prepari 'готовить', profunda 'глубокий', promeni 'гулять', punkto 'точка', regiono 'область', renkonti 'встретить' (renkontiĝo 'встреча', 'слет'), restoracio 'ресторан', rivero 'река', rondo 'круг', salono 'зал', skioj 'лыжи', standardo 'знамя', suferi 'страдать', valoro 'ценность', 'стоимость', 'значение', viziti 'посетить', voki 'звать', 'призвать'.

Без перевода: bukedo, ekspluati, materialo, muzeo.

Грамматика

11-1. Наречие plu 'далее', 'более', 'больше' указывает на продолжительность действия или состояния, тогда как наречие pli указывает на более высокую степень качества: Ni iru plu! 'Пойдём дальше!'; kaj tiel plu 'и так далее' (но: Mi pli multe iris, ol veturis 'Я больше ходил, чем ездил'); Ĝis tie kaj ne plu! 'До этого места и не больше!'; Mi plu sportas 'Я продолжаю заниматься спортом'; Mi ne plu sportas 'Я больше не занимаюсь спортом' (раньше занимался, а теперь нет); Mi plu ne sportas 'Я продолжаю не заниматься спортом'.

11-2. Предлоги: krom 'кроме'; preter 'мимо'; pro 'за', 'из-за', 'ради', 'по причине': Krom esti bela, ŝi estas ankaŭ bonkora 'Кроме того, что она красива, она также добра'; preter rivero 'мимо реки'; preterrigardi eraron 'проглядеть ошибку'; Dankon pro la memorigo! 'Спасибо за напоминание!'

11-3. Переход из одного состояния в другое, как и направление движения к цели, обозначается окончанием -n: Transformi parolon en faron estas multe pli malfacile, ol transformi faron en parolon (M. Gorjkij) 'Превратить слово в дело гораздо труднее, чем дело в слово'.

11-4. При опущенном в предложении существительном притяжательное местоимение употребляется с артиклем: Via kafo estas pli bona, ol la mia 'Твой кофе лучше, чем мой'; La saĝo de ĉiuj homoj, kune prenitaj, ne helpos al tiu, kiu ne havas la sian.

Прилагательное тоже может употребляться самостоятельно, когда определяемое существительное подразумевается. В этом случае прилагательное часто (но не обязательно!) употребляется с артиклем или притяжательным местоимением: kara mia! 'дорогой мой!'; Ne la bela estas amata, sed la amata estas bela 'Не красивая любима, а любимая красива'; La nova estas la bone forgesita malnova 'Новое – это хорошо забытое старое'.

Словообразование

11-5. Суффикс -ec- образует слова, обозначающие абстрактное состояние, свойство, качество: aktiveco 'активность'; heroeco 'героизм'; facileco 'лёгкость'; patrineco 'материнство'; saĝeco 'мудрость'; verŝajneco 'вероятность'; miseco 'ошибочность'; unueca 'единый' (т. е. представляющий собой единство); eco 'свойство'; rememori la pasintecon 'вспомнить прошлое'; La estonteco estas nia 'Будущее принадлежит нам'; Niaj plej grandaj malamikoj en maljuneco estas mallaboremo kaj neniofarado 'Наши самые большие враги в старости – лень и безделие'.

11-6. Суффикс -ism- образует слова, означающие «учение, течение в обществе, направление в искусстве, науке»; marksismo, esperantismo; La internaciismo kontraŭstaras al la naciismo 'Интернационализм противостоит национализму'.

11-7. Суффикс -ebl- означает «возможность»: komprenebla 'возможный для понимания', 'понятный'; kompreneble 'понятно', 'разумеется'; manĝebla 'съедобный'; trinkebla 'питьевой'; nedisigebla 'нерасторжимый'; neforigebla 'неустранимый'; eble 'возможно'; espereble 'возможно', 'можно надеяться'; portebla radioricevilo 'портативный радиоприемник'; eble jes, eble ne 'может быть, да, может быть, нет'; Bonvolu pardoni min: mi volis fari plejeble bone 'Извините меня, пожалуйста: я хотел сделать как можно лучше'; La tempo trairis nerimarkeble 'Время прошло незаметно'; Tio estas nepardonebla 'Это непростительно'.

11-8. Суффикс -aĉ- означает «презрение»: ridaĉi 'фыркать'; rigardaĉi 'глазеть', 'таращить глаза'; kritikaĉi 'критиканствовать'; mortaĉi 'подохнуть'; ĉevalaĉo 'кляча'; aĉega 'прескверный'; Kiam kurĉevalo maljuniĝas, ĝi fariĝas ĉevalaĉo. Ĉiu aĉaĵo trovas sian ŝatanton.

11-9. Суффикс -um- не имеет точного значения; он употребляется в тех случаях, когда другие суффиксы не подходят по смыслу: proksimuma 'приблизительный'; plenumi 'выполнить', 'исполнить'; malvarmumi 'простудиться'; foliumi 'листать'; vortumi 'выразить словами', 'сформулировать'; bone vortumita ideo 'хорошо сформулированная мысль'. Он употребляется и в качестве корня, чтобы обозначить слово, которое в момент речи не приходит в голову: Donu al mi tiun umon! 'Дай мне ту штуковину!' (забыл, как она называется); Kial vi umas tiel longe? 'Почему ты возишься так долго?'

Tra la urbo

— Karaj geamikoj, partoprenantoj de la Renkontiĝo de esperantistoj de Volgo kaj Uralo, ni invitas vin rigardi nian internaciisman urbon Ufa. Nun ni staras apud la monumento de amikeco inter la rusa kaj baŝkira popoloj.

— Ŝajnas, estas ankoraŭ aliaj monumentoj, ĉu ne?

— Kompreneble. Estas monumento al V. I. Lenin en avenuo de Oktobro. Sur la plej alta punkto de la urbo staras Salavat, kuraĝa kunbatalanto de Pugaĉov, kiu militis por liberigo de la popolo, suferinta pro ekspluatado.

— Mi aŭdis, ke Ufa havas riĉan historion.

— Tute ĝuste. Ni vizitos hodiaŭ la historian kaj regionstudan muzeon. En ĝiaj salonoj vi povos vidi multe da valoraj dokumentaj materialoj. Krom tio, ni vizitos la centran parkon, en kiu ĉiam brulas fajro memore al lokaj herooj kaj agantoj, kies nomoj estas senmortaj.

— Kio troviĝas tie ĉi?

— La ĉefa placo. En la Sovetia tempo ĉi tie preterpaŝadis laborantoj kun ruĝaj standardoj okaze de grandaj festoj. Nun oni ripozas familie ĉe la placo kaj en la apuda parko, kiu iom post iom transiras en arbaron.

— Ĉu Ufa estas industria urbo?

— Jes, el iama urbeto ĝi transformiĝis en industrian urbegon. La peza industrio aperis ĉi tie dum la Granda Patruja milito kaj de tiam ĝi multe evoluis.

— Kio pri la kulturo kaj ĉiutagaj necesaĵoj?

— Same kiel en ĉiuj nuntempaj grandaj urboj, ankaŭ en la nia troviĝas ĉiupaŝe multaj vidindaĵoj: teatroj, kinejoj, kulturpalacoj, magazenoj, hoteloj, restoracioj, kafejoj ktp (kaj tiel plu). Sur la loko de malnovaj domaĉoj staras novaj, komfortaj domegoj. Bonvolu rigardi dekstren: nun ni preterveturas la Nacian bibliotekon, kiu havas riĉan kolekton de libroj, interalie, ankaŭ en Esperanto.

— Ĉu en la urbo estas multe da lernejoj?

— Proksimume cent tridek lernejoj. Ankaŭ aro da superaj lernejoj kaj teknikaj mezaj lernejoj. Jen maldekstre vi vidas la Baŝkirian universitaton. Kaj proksime de ĝi troviĝas la televida centro. Ne forgesu, ke morgaŭ vespere okazos televida elsendo pri nia Esperanto-renkontiĝo.

— Kie ripozas la ufanoj?

— La urbo troviĝas ĉe tri sufiĉe profundaj riveroj kun bonaj plaĝoj, kie multaj homoj ŝatas pasigi la tempon. La urbanoj ofte promenadas kaj skiadas en la parkoj kaj arbaroj, kiuj troviĝas en la urbo mem. Unu el la plej belaj loĝdistriktoj de la urbo eĉ havas la nomon Arbar-parka. Ekster la urbo multas lagoj kun refreŝiga, travidebla akvo, agrablaj ripozejoj. Precipe bele estas komence de la aŭtuno, kiam falas orkoloraj folioj kaj la ĉielo estas ankoraŭ klara. Oni povas porti hejmen ĉarmajn bukedojn de bonodoraj floroj. Eble, ankaŭ vi sukcesos fari tion hodiaŭ.

— Ni dankas vin pro via interesa rakonto.

— Mi ĝojas, ke ĝi plaĉis al vi. Kaj fine mi alvokas vin bone prepariĝi al la hodiaŭa interkona vespero, dum kiu vi povos pligrandigi vian rondon de amikoj.

Задания

11.1. Что означают следующие слова?

Klubano; dentisto; realismo; aliloke; ĝisblanke; virinaĉo; plenumado; organizaĵo; konateco; kunaŭtoreco; nepreco; praveco; kuirita; invitota; ridetante; ekdorminta; dormemo; mispaŝi; surpaŝi; malamikeco; apudeco; supereco; brulego; neklarigebla; antaŭfesta; enprofundiĝi; plidikiĝi; translokiĝi; manĝilaro; karulino; paperujo; industriigo; antaŭĉambro; deirpunkto; fajr-eltena; intermonto; kontraŭvola; kroma; kunteksto; postmorta; pretere; preteriri; sendanka; subulo; ĉirkaŭvojo; vortfarado; enterigi; prisilenti; elvoki; nevokita gasto; freŝdata ĵurnalo.

11.2. Переведите сочетания:

krom tio; preter ili; tio okazis pro ŝi; li mortis pro maljuneco; veni pro serioza afero; ami pro beleco; ridi pro ĝojo; ludi por plezuro; iomete da akvo; labori super lernolibro; la domoj staris unu kontraŭ la alia; trans la rivero; ĝis la somero; komenci ekde la aŭtuno; ĉe la subiro de la suno; ne sen malfacilaĵoj; ekdormi dum legado; kun rapido de 70 kilometroj en horo; vojaĝo ĉirkaŭ la mondo; dank' al la plenumita promeso; letero el la patrujo; lingvo de paco kaj amikeco; batali por la paco; je kelkaj paŝoj de la instituto; okaze de la festo; mi miras pri via nescio; fali de sur la tablo; vizito de la patrino al la magazeno; komenci per kolektado de informoj; paŝo post paŝo; lerni Esperanton de post septembro; amikeco inter la popoloj; tio okazis antaŭ miaj okuloj; promeni duope; aperi el post stratangulo.

11.3. Переведите фразы:

La tempo pasinta ne plu revenos. Nenio forestas dum enterigo de la riĉulo, krom homoj, kiuj bedaŭrus pri li. Vi preteras – mi rigardas vin. Pro multo da arboj li arbaron ne vidas. La juneco estas feliĉa pro tio, ke ĝi havas estontecon (N. V. Gogol). Ne edziniĝu al maljunulo pro mono, ĉar la mono foriros, sed la maljunulo restos. Tre malĝoje estas ĝoji en soleco (G. Lessing). Por tiu, kiu ne scias, ĉio estas ebla. Se ni la feliĉon ankoraŭ ne trovis, do, eble, pro mallaboremo (S. J. Marŝak). Se la amo malvarmiĝis, ĝi ne estas revarmigebla. Plena senkaraktereco estas tre aĉa karaktero (J. La Bruyère/Labrjujer). Multe komencite, malmulte plenumite. Se oni kuracas malvarmumon, ĝi forpasas post sep tagoj; se oni ne kuracas ĝin, ĝi forpasas post semajno. Ne prunteprenu monon, ĉar vi prenas ies monon, sed redonas la vian; vi prenas ĝin por kelka tempo, sed redonas por ĉiam. La homo, kiu ne konas alilandajn lingvojn, ne konas la sian (J. W. Goethe/Gjote). Esti saĝa en ies aferoj estas pli facile, ol en la siaj. Lia maldekstra mano ne scias, kion faras la dekstra. Unu fojo ne estas ofte, du fojoj ne estas ĉiam. Oni ne povas vivi por ĉiuj, precipe por tiuj, kun kiuj oni ne volus vivi (J. W. Goethe). Malproksima fajro ne varmigas. Post morto kuracilo jam estas sen utilo. La mortintaj restas junaj (A. Seghers/Zegers). Ne konante la profundon, ne iru en la riveron. Eĉ el sub la tero aperas la vero. Kies gasto mi estas, ties feston mi festas. Kia estas via laboro, tia estas via valoro. Oni malmulte pensas pri la valoro de tio, kion oni havas. Unu horo da dormo antaŭ la noktomezo valoras pli, ol tri horoj post la noktomezo. Ni ankoraŭ batalos, diablo prenu! (I. S. Turgenev). En la tagoj, kiam ni ne batalas por la paco, ni helpas al la milito (N. Grieg/Grig).

11.4. Переведите на эсперанто:

Летом я отдыхал в Кишиневе. Это зелёный, солнечный город. От вокзала идёт центральный проспект, на котором находятся различные учреждения, памятники, магазины, гостиницы, рестораны. Город не очень большой, а потому я больше ходил пешком, чем ездил в троллейбусах и автобусах. Старую центральную часть города окружают новые жилые районы Рышкановка, Боюканы, Ботаника, Новые Чеканы с оригинальными многоэтажными домами. Я был в музеях, в театрах. Мне очень понравился молдавский кинофильм «Человек идёт за солнцем». К моей радости, я нашёл литературу на эсперанто в Национальной библиотеке. Было приятно, что молдавские эсперантисты возили меня на машине по всей республике. В Тирасполе и Бендерах мы побывали на пляже у Днестра. Но чаще всего я проводил время у прекрасного озера, вокруг которого находится огромный парк, и на так называемом Кишиневском море.

11.5. Расскажите о вашем городе или составьте диалог по одной из ситуаций: а) спросите друг друга о городах, где вы родились; бывали ли вы позже в этих городах? б) ваш товарищ впервые собрался в Москву; вы были там многократно и даёте ему советы; в) вы показываете зарубежному эсперантисту ваш город; г) вы вернулись из зарубежной туристической поездки и обмениваетесь впечатлениями с товарищами по группе.

Эсперанто – живой, развивающийся язык, и относиться к нему следует с уважением, как к любому живому языку. При пользовании языком эсперанто следует избегать:

  • небрежного отношения к культуре речи, т. е. допущения ошибок, нарушающих структуру языка и общепринятые нормы его употребления;
  • влияния родного и других языков, если это нарушает основные структурные принципы эсперанто: интернациональность, регулярность и логичность;
  • примитивизма, выражающегося в пользовании ограниченным лексиконом и в принципиальном неприятии новшеств;
  • новаторства, выражающегося в готовности принять любые новшества, в попытках реформировать язык или навязать ему свои личные идеи.

В этом курсе вы изучаете нормативное употребление языка. В процессе чтения книг и журналов, международной переписки, устного общения вы будете сталкиваться и с другими формами, иногда удачными, иногда менее удачными. Выработайте в себе привычку подмечать и заносить в свою картотеку все интересные и необычные употребления, размышлять над тем, что вам кажется неправильным или неудачным. Но до тех пор пока вы не приобрели чувства языка, пока не овладели им свободно, предпочитайте формы, которые даются в этом курсе.

Приложения

Языковая игра «Дополнить предложение»

Один из играющих говорит или записывает предложение из подлежащего и сказуемого. Другие играющие постепенно дополняют его. Например: Mi legasMi legas libronMi legas interesan libronMi legas interesan libron hodiaŭ...

Улица Эсперанто

По Казани прошёл слух: Совмин республики идёт против желания горожан вернуть улице Жданова её прежнее имя.

Конечно, это вызвало неудовольствие – выходит, «наверху» не хотят отказываться от имени человека, столь скомпрометировавшего себя в годы культа личности? Дело в том, что после решения исполкома горсовета, который, учитывая мнение казанцев, распорядился вернуть улице её старое имя – улица Эсперанто, прошло уже немало времени, а сообщения об изменении названия так и не появлялось. Как оказалось, Совмин не рассматривал исполкомовское решение, посланное на утверждение.

– Защищают культ, – определили горячие головы.

– Мы вернули документ горисполкома только потому, что никакого утверждения в данном случае не требуется, – пояснил заведующий орготделом Совмина ТАССР Х. Низамов. – Исполком сам вправе решать подобные вопросы. Только и всего.

И вот новость: улица Жданова стала-таки улицей Эсперанто. Какой и была до 1947 г. Сейчас горжилкомхоз заказывает новые таблички, почтамт вносит изменения в адреса – идёт техническое обеспечение принятого решения.

[Литературная газета. 07.09.1988.]

История улицы Эсперанто в Казани

Казань – один из немногих городов России, который может гордиться тем, что в нём есть улица знаменитого Doktoro Esperanto, Лазаря Заменгофа, создателя международного языка Эсперанто. Да, слово Эсперанто здесь написано с большой буквы не по ошибке – многие казанцы, включая и меня, с детства привыкли писать это слово именно так, сначала как название улицы, а потом – как название языка, Международного Языка Эсперанто.

Откуда же появилось такое название улицы? Оно возникло по ходатайству кружка эсперантистов при садовом хозяйстве, которые предложили вместо названия улиц «Садовая» или «Ботаническая» именно «Эсперанто». И имя прижилось. На 12 лет.

Однако в 1947 году в Казани, в связи с реформами в управлении городом, решили часть улиц с «политически неблагонадёжными» названиями переназвать более «надёжно» – и разом переименовали эту улицу в Жданова.

Однако это название не прижилось до конца: всё равно старожилы города говорили «Жданова, бывшая Эсперанто», и всё равно это название жило.

И вот однажды, весной 1988 года, во Дворце Химиков, где активно работал кружок языка эсперанто, во время очередной встречи всех попросили пройти в актовый зал, где должна была проходить встреча представителей горсовета с общественностью. Выступали работники горсовета, рассказывали о достижениях, об улучшениях в городе. В конце попросили вопросы.

Кто-то из эсперантистов, набравшись смелости, написал записку мэру: «Почему улица Эсперанто в Казани до сих пор носит имя врага народа Жданова, и ей не вернули её первоначальное имя?». На вопрос был получен обычный ответ «Хорошо, разберёмся», и все дружно забыли об этом.

А через полгода Сергею Демьянову, тогдашнему руководителю кружка, звонит взволнованный журналист из главной городской газеты «Вечерняя Казань» и спрашивает: «А ты знаешь, что улице Эсперанто возвращают её прежнее название?».

Вот так состоялась маленькая победа эсперантистов в Казани, и теперь в нашем городе по-прежнему есть улица Эсперанто.

Александр Галкин

Создателю эсперанто

Ещё одно место в белорусском городе Гродно отныне будет связано с памятью медика и учёного Людвика Заменгофа – создателя международного языка эсперанто. Решением городских властей его имя присвоено новой улице, расположенной в посёлке Южный.

Людвик Заменгоф проживал в Гродно в 1893-1897 годах в старинном здании на нынешней улице Кирова. Об этом напоминает мемориальная доска, установленная здесь несколько лет назад. Кстати, надпись на ней сделана на двух языках – белорусском и эсперанто. Любопытно и то, что место жительства учёного установлено по данным о переписи населения, проведённой в городе в 1895 году, – соответствующие бумаги сравнительно недавно найдены в Центральном государственном историческом архиве. Учёный числился в штате вольнопрактикующих врачей при Гродненском губернском правлении.

БелТА.

[Вечерний Минск. 11.08.1998.]

В Лиепае будет восстановлена улица Эсперанто

Лиепая, 27 ноября 1998, BNS. Лиепайская дума решила восстановить историческое название улицы Спартака – улица Эсперанто. Это сделано по предложению Латвийской ассоциации эсперанто.

В Лиепае в своё время активно действовало движение эсперанто, проводились вечера поэзии, на эсперанто ставились театральные постановки. В настоящее время в Лиепае также действует движение эсперанто, к нему подключилась также исполнительница фольклора Айста Пумпуре (Austra Pumpure).

Предложение было связано с тем, что в июле будущего года в Латвии пройдут Дни эсперанто Балтии. Возможно, они будут проведены в Лиепае.

Baltic News Service.